bezárás

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2009/2010 tanévben Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA) indított, majd 2010-ben létrehozta a Képzőművészet-elmélet Tanszéket.

A 2009-10-es tanévtől a tanszék évente, folyamatosan indítja a Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA).

Képzőművészet-elmélet alapszak (BA)

A Képzőművészet-elmélet alapszak (BA) teljes idejű (nappali) képzés, amely képzőművészeti elemző-képesítést ad. A képzésért felelős és az azt szervező szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez 180 kredit szükséges. Az államilag támogatott helyek száma 10, a költségtérítéses helyek száma várhatóan 4. A költségtérítéses képzésben résztvevők fizetendő díja a felvételi információk alatt található.

A Képzőművészet-elmélet alapszak alapszintű és átfogó művészetelméleti, kurátori, valamint gyakorlati ismereteket kínál hallgatóiknak. A szak a képzőművészeti élet jövendő működtetőinek komplex alapképzését tűzi ki célul: a diplomával rendelkezőknek alapszintű, átfogó képük lesz a képzőművészet történetéről és kortárs tendenciáiról, a művészet intézményeiről, a művészeti projektekről, a kurátori tevékenység széles spektrumáról, valamint a művészettel kapcsolatos tudományágakról. A Képzőművészet-elmélet BA-val rendelkezők képesek lesznek arra, hogy hatékonyan vegyenek részt olyan intézmények működtetésében és olyan projektekben, amelyek célja kulturális produkciók létrehozása, illetve a közvetítés a művészek, a társadalom, a művészetkedvelők, mecénások, műértők, valamint a nagyközönség között. Az alapképzés olyan programot kínál, amely átfogóan képes a gyakorlati ismeretek, illetve a kapcsolódó elméleti háttér átadására. Ennek érdekében a szak naprakész, a munkaerőpiacon is hasznosítható alapképzést nyújt (múzeumok, galériák, művészeti folyóiratok, vállalati szféra kultúrafinanszírozásának területein), amely a művészeti projektekkel kapcsolatos ismereteket nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is oktatja (kiállítás-rendezés, kiadványszerkesztés, PR, projektfinanszírozás, pályázatírás, nemzetközi programok szervezése), valamint lépést tart az – elsődlegesen kortárs – művészettel és művészetelmélettel kapcsolatos kutatások legújabb eredményeivel. A szakon végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterszakon történő folytatásához.

Felvételi követelmények: http://www.mke.hu/kurator/kepelm_felveteli.php

Tantárgycsoport / kreditháló

Mintatanterv 2017-től

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés (MA)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (http://www.mke.hu/) a 2022-23-as tanévvel kezdődően ismét meghirdeti a Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szakot (Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor.

A képzés teljes idejű, alapvetően magyar nyelvű, 4 féléves, keresztfélév-lehetőség nélküli, nappali képzés.

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. A képzést elvégzők felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterszak Képzési és Kimeneti Követelményei: http://www.mke.hu/node/41171

A mesterszak mintatanterve: http://www.mke.hu/node/41182

A mesterszakot működtető szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A tanszék által működtetett alapszakról, az oktatókról, óraadókról, a tanszék projektjeiről és tevékenységeiről itt kap információt: http://www.mke.hu/info/kepzomuveszetelmelet.php

Felvételi követelmények: http://www.mke.hu/kurator/kepelm_felveteli.php

Tantárgycsoport / kreditháló

Mintatanterv 2017-től

A tanszék oktatói:

óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens, tanszékvezető
óraadó tanár