bezárás

Tanártovábbképzés a Magyar Képzőművészeti Egyetem Pedagógiai Intézetében

A Magyar Képzõművészeti Egyetem Pedagógiai Intézetében megszervezõdött a tanártovábbképzés felmenõ rendszere. E rendszeren belül a figyelem elsõsorban a hét évenként kötelezõ szaktanári továbbképzésre összpontosul. A magyar felsõoktatásban több százra tehetõ azon rajz-, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok száma, akik ebbõl a képzési formából a továbbképzés szintjén nem, vagy csak esetleges képzési formák keretében részesülhetnek. Az õ számukra kívánunk széles spektrumban lehetõséget adni kötelezettségeik teljesítésére.

Az MKE Vizuális Nevelés Tanszéke már évtizedek óta a legmagasabb szakmai nívón látja el a tanárképzés feladatait. Ez a bázis teremtett alapot hozzá, hogy a tanártovábbképzéssel járó feladatok ellátását is a legmagasabb színvonalon garantálni tudjuk.

Az MKE Pedagógiai Intézetének Továbbképzõ Központja a 2004. szeptember ? 2006. május közötti négy szemeszteres idõszakban az alábbi 360 órás továbbképzési kurzusokat hirdeti meg:

1. Multimédia-pedagógia
2. Digitális állókép-feldolgozás, kiadványtervezés
3. Múzeumpedagógia
4. Múzeumi kurátor, kiállítás-rendezõ
5. Szakértõi, szaktanácsadói feladatokra való felkészítés a rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanárok számára
6. Rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanártovábbképzés

Multimédia-pedagógia

Eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása általános és középiskolai rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok számára.

A képzés feltételei: Fõiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség, legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés célja az, hogy a gyakorló pedagógusok fölkészüljenek a média-nyilvánosság által kínált jelenségek, illetve diktált kihívások befogadására, azok értelmezésére, továbbá az ebben a közegben való aktív és autentikus szereplésre. A képzésben résztvevõk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt elsajátítják a közírás és közszereplés műfaji és magatartásbeli változatait, megismerkednek a szöveges és vizuális kommunikáció alapjaival. Laboratóriumi körülmények között élhetnek a közszereplés alkotói és közvetítõi (íróis és szerkesztõi) eszközeivel, és levonhatják mindezek pedagógiai konzekvenciáit.

A képzés keretei között kiemelt fontosságú helyet kap a multimédia-ismeretek alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátítása, és az itt született saját produktumok szakértõk által moderált elemzése is.

A teljes képzés ideje 4 félév (360 óra). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel, illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejezõdik be.

Programfelelõs: Mányoki Endre egy. adj.

Digitális állókép-feldolgozás és kiadványtervezés

Eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása általános és középiskolai rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok számára

A képzés feltételei: Fõiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség, legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés célja: A digitális állókép-feldolgozási jártasság növekvõ fontosságú, különösen a vizualitás körébe tartozó tárgyakat oktató tanárok számára. A digitalizált fotográfiák, műtárgy-reprodukciók és egyéb állóképek pedagógiai felhasználási lehetõségei elsõsorban a szemléltetés, az archiválás (a diákmunkák és szemléltetõ anyagok visszakereshetõ tárolása), illetve az egyéni, mi több, a kollektív kreatív digitális képalkotás területein lelhetõk fel. Speciális területként az interaktív képelemzés és -értelmezés lehetõségei kínálkoznak.
A digitális képfeldolgozás pedagógiai segédszerepe például a tantervek, tanmenetek készítésekor jelentkezik.

A képzést alapfokú kiadvány-tervezési és -szerkesztési elméleti és gyakorlati kurzus egészíti ki.

A teljes képzés ideje 4 félév (360 óra). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel, illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejezõdik be.
Programfelelõs: Faa Balázs egy. adj.

Múzeumpedagógia

Eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása általános és középiskolai rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok számára

A képzés feltételei: Fõiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség, legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés célja: A múzeumpedagógia a múzeológia és a pedagógia azon határterülete, melynek az a célja, hogy a múzeumi (tágabb értelemben: minden olyan művészeti műalkotásokat bemutató történeti, vagy kortárs kiállítóhely, galéria) kiállításokat megismertesse, megértesse és közelebb vigye a különbözõ korú közönséghez.

A múzeumpedagógiával foglalkozó (gyakorló pedagógus, vagy éppen a különbözõ kiállítóhelyeken, galériákban dolgozó) szakember képzése, továbbképzése hiánypotló és fontos feladat, a művészetek megismertetése és megszerettetése miatt.

A képzés során megismerhetik a múzeum és kiállítóhely típusait, a múzeumokban történõ elméleti és gyakorlati tevékenységeket (gyűjtés, feldolgozás, bemutatás) és elsajátíthatják a múzeumi órák és foglalkozások szervezésének és megtartásának metodikáját is. A foglalkozásokat a legkiválóbb szakemberek tartják.

A teljes képzés ideje 4 félév (360 óra). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel, illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejezõdik be.
Programfelelõs: Mányoki Endre egy. adj
Vezetõ oktató: Sinkó István egy. oktató

Múzeumi kurátor és kiállításrendezõ

Eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása általános és középiskolai rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok számára.

A képzés feltételei: Fõiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség, népművelõ, művelõdésszervezõ, legalább 3 év pedagógus, illetve művelõdési intézményi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A képzés célja: A múzeumi kurátor (és kiállításrendezõ) egy viszonylag új feladatkör a múzeumi területen. A kurátor-kiállításrendezõ fõként az idõszaki kiállításokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat koordinálja a kiállítás gondolatának megszületésétõl annak bezárásáig, illetve elszállításáig.

A bonyolult, sokrétű feladatsor, (meghívó, katalógus, plakát, nyomdai ügyintézés, szervezés, szállítás, vám ügyintézés, kiállításrendezés, megnyitó szervezés, műtárgyvédelem stb.) sokoldalúan képzett szakembert igényel, aki mintegy karmestere, mindenese és a különbözõ területek összefogója a múzeumban (kiállítóhelyen). Fontos feladata lehet még, természetesen nyelvtudás birtokában a külföldi kapcsolattartás (cserekiállítások), ezért a kurzuson órát adó kiváló szakemberek körképet nyújtanak a világ múzeumi szervezeteirõl is.

A teljes képzés ideje 4 félév (360 óra). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel, illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejezõdik be.
Programfelelõs: Nagy Imre egy. adj.
Vezetõ oktató: Orosz Péter, Műcsarnok
Szakértõi, szaktanácsadói feladatokra való felkészítés a rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanárok számára

Eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása általános és középiskolai rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok számára.

A képzés feltételei: Fõiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség, legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés célja: A vizuális nevelés rendszerében dolgozó pedagógusok a képzés során felkészülnek szakértõi, szaktanácsadói feladatok ellátására, az új szakmai követelmények biztosítására és érvényesítésére, a hozzájuk rendelt feladatoknak szakmai közegben történõ elõkészítésére és folyamatos ellenõrzésére. A szakértõk és szaktanácsadók szerzett tudása nem marad a szakmaiság szűk keretei között; ismerik szakmájuk filozófiai, szociológiai és pszichológiai vonatkozásait is. A képzett szakértõk és szaktanácsadók együttműködnek a nevelés- és oktatásügy szakmai intézményeivel, közreműködésükkel az iskolafenntartók, a nevelõk, a diákok és a szülõk között organikus kapcsolatrendszer alakul ki. A szakértõk és szaktanácsadók a képzés következményeként képesek lesznek a pedagógiai problémák szélesebb nyilvánosság elõtt való megjelenítésére is.

A teljes képzés ideje 4 félév (360 óra). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel, illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejezõdik be.
Programfelelõs: L. Menyhért László egy. adj.

Rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettségek legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei

Eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása általános és középiskolai rajz, vizuális nevelés, geometria és művészettörténet szakos tanárok számára.

A képzés feltételei: Fõiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség, legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés célja: a rajztanítás, a vizuális nevelés aktuális elméleti és gyakorlati területeinek megismertetése a képzésben résztvevõ pedagógusokkal. Ezen belül kiemelten: a kortárs képzõművészet történeti beágyazódása, legújabb irányzatai és törekvései, a művészi problémák filozófiai aspektusai.

Helyt kap a képzésben az új művészeti médiumok megismertetése, azok hatása a nevelõi munkára, különös tekintettel a vizuális környezet alakítására, illetve a létezõ vizuális kultúra kritikai elemzésére. Ekként tájékoztatást kapnak a pedagógusok a vizuális kommunikáció, a médiaelmélet és -gyakorlat, valamint a művészetpszichológia aktuális kérdéseirõl is.

A teljes képzés ideje 4 félév (360 óra). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel, illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejezõdik be.
Programfelelõs: L. Menyhért László egy. adj.

Valamennyi meghirdetett továbbképzési kurzus közös szakmai tárgyai
(összesen 60 órában):

Számítógépi ismeretek
a. Kezdõk számára
b. Haladók számára

Művészetpszichológia

Vizuális kommunikáció
Vizuális kultúra
Vizuális nevelés

A kortárs képzõművészet legújabb folyamatai és eredményei

Valamennyi meghirdetett továbbképzési kurzus egységes részvételi díja
80.000.- (nyolcvanezer) forint szemeszterenként.

A jelentkezés határideje:
2004. augusztus 15.

Együttműködõ partnerünk:
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály, Czotter Aranka,
tel: 320-2475; e-mail:

A kurzusok az OKKER tantermeiben kerülnek megrendezésre, az oktatás szervezését is a fenti intézmény munkatársai végzik ? a jelentkezések regisztrálásával, valamint a képzés körülményeire vonatkozó információszolgáltatással egyetemben.

Mányoki Endre
a Továbbképzõ Központ
vezetõje

Budapest, 2004. június 7.