bezárás

Nagy Imre DLA

egyetemi docens
tanszékvezető
Pedagógia Tanszék

Kutatás, oktatás

A tantárgy célja az, hogy nevelési elméleti ismereteket nyújtson a művésztanári tevékenységhez. Mutasson be érthető példákat, és biztosítson alapot a tudás további elmélyítéséhez. Ennek megfelelőena program egyaránt tartalmaz előadást, demonstratív szemléltető feladatot és olyan komplex feladatot, amelyben egyszerre szerepel egy témakör rendszeres feldolgozása, az átadás logikája szerinti tagolása és szemléltető előadása. A tantárgy célja továbbá az is, hogy képessé tegye a hallgatókat a művészetpedagógia szerepének újraértelmezésére a változó kulturális környezetben, és szemléleti alapokat biztosítson módszertani modellek kidolgozásához.

KMTMNE01

I. félév:
A tantárgyon belül a súlypont a tanár szerepeire esik, és ehhez igazodik a szakmai fogalmak további tárgyalása. Általános cél az, hogy a tanár a munkáját a kultúra átfogó szemléletében tudja meghatározni, továbbá, hogy az alkotó- problémamegoldó gondolkodás és magatartás sajátosságait ismerje, és oktatói gyakorlatát ennek megfelelően alakítsa ki.

témakörök:
A tanár tudást közvetítő és tanulásszervező tevékenysége
A tanár szerepkörei, a tanári-nevelői képességek fejlesztésének lehetőségei
Az önismeret képességének és a helyzetfelismerés képességének a fejlesztési lehetőségei
A korosztályi specifikumok, a motivációk korosztály specifikus köre
A személyes fejlődés üteméhez alkalmazkodó fejlesztés

Szakirodalom:
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, Pécs
Kron, Friedrich W.(2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest,
Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest
Gordon, Thomas (1991): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Budapest
Magyari Beck István (1988): A tehetség, mint meghasonlás. Tankönyvkiadó, Budapest

KMTMNE02

II. félév
A kulturális összefüggések művészetpedagógiai megközelítése.

témakörök:
A világkép aktualizálásának, a tradícióképződés lehetőségeinek összefüggései
A tudás átörökítésének szerepe a kultúra folyamatában, a tudás átörökítésének módjai
A problémamegoldó magatartás kibontakoztatása
Lelemény és rendszer
(a strukturális építkezés támogatásának lehetőségei, és az egyéni megoldás lehetősége)
Az integrált célfeladatok rendszere
Választás, interiorizálódás, strukturálódás (a személyes feldolgozás dinamikája és az alkotófolyamat támogatásának lehetőségei)
Szemiotikai alapfogalmak
A nyelvi és a képi kommunikáció sajátosságai, a nyelvi- képi áttétel pedagógiai lehetőségei
A kommunikáció eltérő formái és a személyes interpretáció
A vizuális művészeti nevelés általános kérdései
Az eltérő médiumok kultúramegőrző és innovációs szerepe
Médiumok és művészeti lehetőségek
A kontextus lehetőségei az alkotásban és a tanításban

Szakirodalom:
Magyari Beck István (1988): A tehetség, mint meghasonlás. Tankönyvkiadó, Budapest
Triebe, Mark – Jana Reena (2007): Újmédia-művészet. Tashen/Vince Kiadó, Budapest
Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest
Lastrego, Cristina – Testa, Francesco (1983): Néz, láss, kérdezz kötetek: Az emberi alak;
Környezet; tömegkommunikáció Gondolat, Budapest
Kepes György (1979): A látás nyelve. Gondolat, Budapest
Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény /Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, Budapest
szerk. Köpeczi Béla (1973): Minerva Nagy Képes Enciklopédia, A művészetek. Minerva, Budapest