bezárás

Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA

egyetemi tanár
Rector emeritus, az MKE Doktori Tanácsának elnöke
Website: http://www.konig.hu/
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék

Kutatás, oktatás

1990 óta tanítok a Magyar Képzőművészeti Egyetem Anatómia és Térábrázolás Tanszékén. 1992-től mint adjunktus, 1997 óta docensként. Habilitációs előadásomat 2002-ben tartottam meg, és ugyanebben az évben kaptam egyetemi tanári kinevezésemet. 2003-tól tanszékvezetője vagyok az újonnan létrehozott Művészeti Anatómia, Geometria és Rajz Tanszéknek

Intézményünkben az anatómia oktatása régi hagyományokkal rendelkezik. Legjelentősebb művész-tanár egyénisége a 19. században Székely Bertalan, a 20. században Barcsay Jenő volt. Barcsay alkotta a művészeti anatómia oktatás egyik legjelentősebb tankönyvét, amelyet a mai napig is számos ország művészeti iskolája használ. Ő kapcsolta össze az anatómiával a térábrázolás problematikáját, és alakította ki a jelenleg is oktatott tantárgyat.

A szerencse folytán hosszabb ideig kapcsolatban álltam a Mesterrel, így módom volt az oktatást illető elképzeléseit közvetlenül megismerni. Igyekezett az új jelenségekre reagálni, folyton újabb és újabb megközelítési módokat talált ki a szakmai, művészi problémák megoldására. Tanári metódusát sem tekintette lezártnak.

Ma, amikor számtalan ábrázolási forma és lehetőség létezik, továbbra is nyitott, hogy hogyan adhatunk a képzőművészet eszközeivel választ a térbeli ábrázolás során felmerülő kérdésekre. Az 1997-ben megjelent Orbis Pictus című könyvem, amelyben művészeti és oktatási elképzeléseimet összegeztem, tartalmazza azokat az elképzeléseimet, amelyekkel a tantárgy oktatását bővíteni szándékozom. Ehhez kapcsolódik még a jelenleg nyomdai előkészítés alatt álló segédkönyv, amelyet Funták Gyula kollegámmal készítek. A várhatóan szeptemberre megjelenő könyv a hallgatók órán való munkáját, a tantárgy során felvetődő problémák alaposabb megértését kívánja elősegíteni.

Amellett, hogy a tantárgy főképp gyakorlati jellegű, különös jelentőséget tulajdonítok az órákat bevezető előadásoknak, ahol dia és video anyaggal kívánom szemléletesebbé tenni az aktuális feladatot. Ennek segítségével a hallgatók sokrétű információkat szerezhetnek az órán felvetett téma kultúrtörténeti és művészettörténeti hátteréről, amely segítséget nyújt a munkában való elmélyüléshez.

Minden képzőművész számára fontos a biztos alapokon nyugvó szakmai ismeret, amely segítségével meg tudja valósítani elképzeléseit. Ehhez tartozik a rajzolás, amely a vizuális benyomások két dimenzióra való áttételét, egy témáról alkotott tudati kép megfogalmazását jelenti. Mindez nemcsak a dolgok ábrázolását, hanem megismerését is lehetővé teszi, hiszen a felmerülő térbeli jelenségek felismerése és megoldása során közelebb kerül az összefüggések megértéséhez.

Tevékenységemmel a tradíciók vállalásával, a műfaji határok kitágításával kívánok felelni korunk kihívásaira.