bezárás

Dr. Szoboszlai János PhD

egyetemi docens, tanszékvezető
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Kutatás, oktatás

Köztudomású, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2009/2010 tanévben Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA) indított. A Képzőművészet-elmélet szak alapszíntű és átfogó művészetelméleti, valamint kurátori-gyakorlati ismereteket kínál hallgatóinknak. A szak a képzőművészeti élet jövendő működtetőinek képzését tűzi ki célul; a diplomával rendelkezők képesek lesznek arra, hogy sikeresen közvetítsenek a művészek, a társadalom, a művészetkedvelők, mecénások, műértők valamint a nagyközönség között. Mivel a kortárs művészeti szcéna működtetői jelenleg csupán munkájuk során tudják elsajátítani azokat a gyakorlati ismereteket, melyek a jelenkori művek kiállításának, archiválásának, dokumentációjának feltételei, az alapképzés olyan programot kínál, mely átfogóan képes a gyakorlati ismeretek, illetve a kapcsolódó elméleti háttér átadására. Ennek érdekében az új szak olyan naprakész, a munkaerőpiacon is érvényesülni tudó képzést nyújt (múzeumok, galériák, művészeti folyóiratok, vállalati szféra kultúrafinanszírozásának területei), amely a kurátori ismereteket nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is oktatja (kiállítás-rendezés, kiadványszerkesztés, PR, projektfinanszírozás, pályázatírás, nemzetközi programok szervezése), valamint lépést tart a művészetelméleti kutatások legújabb eredményeivel.

Lényeges célkitűzésem az, hogy az alapképzés mindhárom évfolyamának előadásain tárgyalt témák és a szemináriumokon végzett gyakorlati munka egymásra épüljenek.

Az Képzőművészet-elmélet Alapképzés (BA) keretében az általam oktatott három tantárgy a következő:

1. Kurátori alapismeretek (1. évfolyam, 2 szemeszter)

Szem előtt tartva a képzés alapozó jellegét, ebben a két szemeszterben a következő területekkel kapcsolatos, a hazai és nemzetközi viszonyokat egyaránt szem előtt tartó alapozó ismeretekről szólnak az előadások:

 • a művészet intézményes keretének összefüggései (múzeum, kiállítóhely, galéria, artist-run-space, műkereskedelem, műkritika, művészetoktatás, média, kultúrpolitika)
 • a múzeumok története, múzeumépítészet
 • a kiállítások története
 • a műkereskedelem
 • a kultúrpolitika
 • a művészet gazdasági vonatkozásai
 • a művészet jogi vonatkozásai

2. Kurátori ismeretek (2-3. évfolyamok, 4 szemeszter)

A Kurátori alapismeretekfolytatásaként az 1-2. szemeszter (2. évfolyam) előadásai és workshopjai a hazai és nemzetközi viszonyokat egyaránt szem előtt tartó alapozó ismereteket tekintik át a képzőművészeti kiállítás projektmenedzsment témakörében:

 • kurátori kutatás és koncepció
 • financiális kiadási terv
 • fundraising: pályázás és szponzoráció
 • team-menedzsment és intézményvezetés
 • pr és kommunikáció
 • marketing
 • múzeumpedagógia
 • sajtókapcsolatok
 • jogi vonatkozások: szerződések, biztosítás
 • logisztika, kiállítás-építés
 • rendezvényszervezés
 • publikációk
 • dokumentáció

A 3. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hazai és nemzetközi kurátori praxisok elemzésével foglalkoznak, céljuk a nemzetközi művészeti világ ezen aspektusának megismertetésén túl az egyéni érdeklődésnek megfelelő kurátori szemlélet megalapozása.

A 4. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hallgatók folyamatban lévő diplomamunkáival kapcsolatos témákat ölelnek fel, így tartalmuk szemeszterenként változik.

3. Kiállítás-rendezési gyakorlat (1-2-3. évfolyamok, hat szemeszter)

A gyakorlat első két szemesztere (1. évfolyam)a kiállításokat rendező intézménytípusokba vezeti be a hallgatókat.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori alapismeretek című, kétszemeszteres előadás témáira épülnek.
A gyakorlat formája nem csak a múzeumok, kunsthallék, galériák, archívumok, kutatóközpontok, vagy magángyűjtemények meglátogatása és alapos megismerése, hanem a szemináriumi munka keretében kiadott feladatok ezen intézmények missziójával, alapjellegzetességeivel és különbségeivel is kapcsolatosak. Az 1. évfolyam kutatási munkafázison alapuló, fiktív kiállítások kurátori koncepcióinak elkészítését is feladatul kapja.

A harmadik és negyedik szemeszter (2. évfolyam) a kiállítás-rendezői/kurátori tevékenységek gyakorlati oldalára koncentrál.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 1-2 szemeszterének témáira épülnek.
Mivel ebben a két szemeszterben a Kurátori ismeretek című előadás a kiállítás projektmenedzsmentjére koncentrál, a szeminárium gyakorlati feladatai is ezekkel a területekkel kapcsolatosak.

 • kurátori kutatás és koncepció
 • financiális kiadási terv
 • fundraising: pályázás és szponzoráció
 • team-menedzsment és intézményvezetés
 • pr és kommunikáció
 • marketing
 • múzeumpedagógia
 • sajtókapcsolatok
 • jogi vonatkozások: szerződések, biztosítás
 • logisztika, kiállítás-építés
 • rendezvényszervezés
 • publikációk
 • dokumentáció

Az 5. szemeszter (3. évfolyam) a hazai és nemzetközi kurátori praxisokkal kapcsolatos gyakorlati feladatokat tartalmaz.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 3. szemeszterének témáira épülnek.
A feladatok egy része kurátori koncepciók alapján megvalósult kiállítások komplex kutatása, másik részük ezek kimerítő kritikai analízise.

A 6. szemeszter (3. évfolyam) a diplomamunka elkészítésére koncentrál, tehát szakdolgozati szemináriumnak tekinthető.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 4. szemeszterének témáira épülnek.
A diplomamunka egyrészt szöveges tézis elkészítését, másfelől egy-egy kiállítási projekt megvalósítást tartalmazza.