bezárás

Dr. habil. Sass Valéria DLA

egyetemi tanár
Szobrász Tanszék

Kutatás, oktatás

Tanári tevékenységem általános célja, hogy hallgatóim tanulmányaik során folyamatosan fejlesszék azon képességeiket és ismereteiket, melyeknek birtokában egy előítéletektől mentes látásmódon és egyéni gondolkodáson alapuló művészi programot alakíthatnak ki. Távolabbi célom, hogy a hallgatók tanulmányaik befejeztével a hazai és az egyetemes kultúra alakításának aktív részesévé váljanak. 

Szobrásztanárként osztályom hallgatóit a szakma hagyományos alapismereteinek, – a mintázásnak, a gipsz- és bronzöntésnek, a fa-, kő- és fémmegmunkálásnak – gyakorlati elsajátításán túl megismertetem a tradicionális szobrászatban nem ismert, a napjainkban létrejövőanyagok, eszközök és munkamódszerek alkalmazásának alkotói lehetőségeivel is. A növendékeknek az új anyagokkal folytatott kísérleteit, a műfaji határok egyéni értelmezésére irányuló interdiszciplináris törekvéseit támogatom. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók a műtermi gyakorlat során szerzett tapasztalataik és ismereteik elmélyítésével párhuzamosan felismerjék a művészetnek, a művészet-tudományoknak, a technika fejlettségi fokának, valamint a müvészet szociális közegének kölcsönhatásait is. Különös hangsúlyt fektetek itt a kortárs szobrászat hazai és nemzetközi összefüggéseinek értelmezésére. Fontosnak tartom azt is, hogy a hallgatók a képzés során szerzett tapasztalataikat és ismereteiket, – eredeti műveknek eredeti környezetükben való tanulmányozása alapján, – összevethessék a klasszikus és a kortárs egyetemes kultúra értékeivel. Ezért szorgalmazom a hallgatók nemzetközi ösztöndíjpályázatokon való részvételét.           

Pedagógiai módszerem alapját nemzetközi művészeti munkásságom, vendégprofesszori gyakorlatom, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatott tevékenységem során szerzett tapasztalataim, valamint művészettudományos ismereteim képezik. Ennek megfelelően tanítási módszeremet ezek együttes alkalmazása jellemzi.

A művész-tanár-növendék közti együttműködés alapfeltétele tapasztalatom szerint a kölcsönös bizalom, mozgatórugója a szellemi nyitottság. Tanárként aktívan részt kívánok venni az osztályomon belüli kölcsönös együttműködés létrejöttében és gyakorlásában. Hallgatóimban tudatosítani szeretném annak előnyét, hogy a képzés ideje alatt a művészet szerteágazó kérdéseire egy munkacsoporton, vagyis osztályuk szellemi közösségén belül, hallgatótársaikkal és tanáraikkal együttműködve találhatják meg válaszaikat. Ennek az előnynek felismerésével jöhet létre ugyanis az osztályon belül az a fajta aktív együttműködés, amely nagyban hozzájárul a hallgatók szellemi és szakmai fejlődéséhez.